Khamis, 7 Mei 2009

Pengenalan Takhrij Hadith
Bismillahirrahmanirrahim, di sini ku letakkan sedikit pengenalan tentang takhrij hadith daripada projek ilmiah saya dahulu sebagai respon kepada pembaca yang ingin mengetahui tentang tentang takhrij hadith. Semoga bermanfaat.

PENGENALAN TAKHRIJ HADITH

Pendahuluan
Takhrij hadith sebagaimana maklum merupakan perkara yang penting bagi setiap penggunaan hadith Nabi yang mulia.Di dalam melangkah lebih jauh lagi bagi membincangkan aplikasi takhrij hadith, elok rasanya pengkaji memulakan dengan memperkenalkan tentang takhrij hadith serta yang berkaitan dengannya agar kita dapat memahaminya secara lebih mendalam dan jelas.


Definisi Takhrij al-Hadith

Menurut bahasa: Kata takhrij adalah bentuk masdar dari kata خرج-يخرِّج-تخريجا kharraja-yukharriju-takhrijan berakar dari huruf-huruf: kha, ra, dan jim. Prof Dr. Mahmud al-Tahhan menjelaskan bahawa kata takhrij secara bahasa bermaksud:
“Kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.”


Kata takhrij dapat diertikan dalam beberapa erti dan yang paling terkenal adalah seperti berikut:
1. Al-istinbat (mengeluarkan)
2. At-tadrib (meneliti, melatih)
3. At-tawjih (menerangkan, memperhadapkan).

Menurut istilah: Kata takhrij memiliki beberapa erti antara lain:


1. Menjelaskan hadith pada orang lain dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad hadith dengan metod periwayatan yang mereka lakukan. Pengertian ini merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh para periwayat hadith yang menghimpun hadith ke dalam kitab hadith yang disusun oleh mereka masing-masing misalnya Imam Bukhari dengan kitab sahihnya.

2. Mengeluarkan dan meriwayatkan hadith dari beberapa kitab. Misalnya Abu Bakar al-Baihaqi (w. 458H./1066 M.) yang telah banyak mengutip hadith dari kitab sunan karya Abu Hassan al-Basri al-Saffar lalu al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri.

3. Menunjukkan asal-usul hadith dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadith yang disusun oleh para mukharrijnya dan menisbatkannya dengan cara menyebutkan metod periwayatan dan sanadnya masing-masing.

4. Menunjukkan tempat hadith pada sumber-sumber aslinya, di dalamnya dikemukakan hadith itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian menjelaskan darjatnya jika diperlukan.

Kesimpulannya Ilmu takhrij bermaksud ilmu yang membahaskan usul-usul dan metodologi yang memudahkan ataupun pengetahuan terhadapnya membolehkan untuk menjejaki tempat-tempat terletaknya al-hadith, mutabaat, syawahid, sama ada terletak pada rujukan asal,menyerupai asal atau tidak asal serta mengetahui martabat al- hadith sama ada diterima atau ditolak.

Perkembangan takhrij hadith
Kegiatan takhrij hadith telah mengalami lima peringkat perkembangan iaitu:

1. Takhrij hadith yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan kitab sahih mereka dan para penyusun kitab sunan. Corak takhrij hadith yang mereka lakukan adalah dengan mengemukakan hadith kepada orang ramai dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadith itu dengan metod periwayatan yang mereka tempuh.

2. Takhrij hadith yang dilakukan oleh al-Muhaddithin setelah generasi pertama misalnya Imam al-Baihaqi. Mereka mengemukakan berbagai hadith yang telah dikemukakan oleh para guru hadith atau dari berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri ataupun para gurunya dengan mengemukakan periwayat dan penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan.

3. Takhrij hadith yang dilakukan oleh generasi berikutnya dengan menunjukkan asal-usul hadith dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadith yang disusun oleh para mukharrijnya langsung sebagaimana contoh kitab Bulugh al-Maram karya Ibn Hajar al-Asqalani.

4. Takhrij hadith yang dilakukan oleh muhadditsin dengan mengemukakan hadith berdasarkan sumbernya yakni kitab-kitab hadith dengan menyertakan metod periwayatannya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualiti hadith nya.

5. Sama dengan pengertian takhrij hadith yang ketiga dan keempat namun mempunyai kegiatan lanjutan iaitu meneliti hadith baik dari segi sanad mahupun matan


Kitab-kitab takhrij al-hadith
Antara kitab-kitab yang masyhur ialah:
1. Husul at-Tafrij bi usul al-Takhrij oleh Abi al-Faid Ahmad bin as-Siddiq wafat pada 1380H

2. Usul at-Takhrij wa dirasah al-Asanid li Dr Mahmud Tahhan ,1978.

3. Kasf al-Litham ‘an asrar takhrij ahadith sayyid al-Anam oleh Dr ‘Abdul Maujud
Muhammad Abdul Latif ,1985

4. Turq Takhrij Hadith Rasulullah Sallallahualaihiwasallam oleh Dr Abd al-Mahdiy Abd al Qadir , 1987

5. Usul al-Takhrij wa Turuq Takhrij al-hadith oleh Dr Syakir

6. Manhaj Dirasah al-Asanid wal Hukm alaiha wa yalih dirasah fi Takhrij al-Hadith oleh Dr Walid bin Hassan meninggal pada tahun 1996.

7. Ilm Takhrij al-Ahadith: Usuluhu Taraiquhu manahajuhu oleh Dr Muhammad Mahmud Bakkar. 1417 H.

8. Takhrij al-Hadith oleh Dr Hammam Abdul Rahim Said, 1996.

9. Tabsit ilmu al-Takhrij oleh Dr Mustafa Sulaiman An-Nadawiy

10. At-Ta’siil Li Usul al-Takhrij oleh Syeikh Bakar bin Abdullah Abu Zayd, 1413H.

11. Mafatih Ulum al-hadith wa Turq Takhrijuhu oleh Muhammad Uthman al-Khasyt

12. Fann Takhrij al-Hadith oleh Dr Izzat Ali Abdul Atiah.

13. Manahaj al-Muhaddithin: Hududuha wa ghayatuha wa Masadariha Oleh Syeikh Nur ad-din ‘Itr, 2000

14. Turq Takhrij Aqwal as-Sahabah wa at-tabi’in; Takmilah Kitab Takhrij Hadith Rasulullah Sallallahualaihiwasallam oleh Dr Abd al-Mahdiy Abd al-Qadir 1417 H.


Kaedah pentakhrijan al-hadith
Sememangnya pencarian hadith (takhrij al- hadith) kepada sumber aslinya tidak mudah sebagaimana penjejakan ayat al-quran. Penjejakan ayat al-Quran cukup diperlukan sebuah kitab kamus al-Quran misalnya al-Mujam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim sedangkan penjejakan terhadap hadith nabi tidak cukup hanya dengan menggunakan sebuah kamus sahaja kerana hadith nabi terhimpun dalam banyak kitab dengan metod penyusunan yang pelbagai.Oleh itu, untuk keperluan itu ulama hadith telah menyusun kitab-kitab kamus dengan kaedah yang pelbagai .


Kaedah pertama: Takhrij dengan jalan mengetahui sahabat perawi hadith.
Metod ini digunakan ketika nama sahabat tersebut disebut pada sebuah hadith yang hendak ditakhrij.Jika nama sahabat tidak disebut pada hadith dan tidak mungkin mengetahuinya dengan jalan-jalan tertentu lalu kita tetapkan langkah-langkah mentakhrijnya setelah mengetahui sahabat-perawinya. Untuk hal itu kita memerlukan tiga jenis kitab iaitu:
1. Al-Masanid
2. Al-Ma'ajim
3. Kitab-kitab al-Atraf


Kaedah kedua: Takhrij dengan jalan mengetahui lafaz pertama dan matan hadith.
Metod ini digunakan ketika kita akan memperkuat pengetahuan akan kata-kata pertama matan hadith .Untuk menggunakan metod ini kita memerlukan tiga jenis kitab penunjang yang utama antaranya:

1.Kitab-kitab yang khusus memuat hadith yang terkenal.
2. Kitab-kitab yang memuat hadith - hadith yang tersusun berdasar huruf mu'jam
(ensiklopedia)
3.Kunci-kunci dan daftar isi yang disusun oleh para ulama untuk kitab-kitab tertentu


Kaedah ketiga: Takhrij dengan jalan mengetahui kata-kata yang jarang digunakan dari sudut bahagian matan hadith.
Dalam metod ini kita memerlukan kitab penunjang iaitu kitab al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadith an-Nabawi yang akan dijelaskan berikut ini tentang kitab tersebut.

Kaedah keempat: Takhrij dengan jalan mengetahui tajuk hadith.
Apabila kita mengetahui suatu hadith maka kita dapat mencari takhrijnya melalui kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab atau maudu'at, kebanyakan orang yang menggunakan cara ini merujuk kepada kitab “Miftah Kunuz al-Sunnah”. Kitab ini dianggap sebagai daftar hadith yang disusun secara tematik, kitab ini disusun oleh salah seorang orientalis dari Holland iaitu Dr Arandjen Fensink (wafat 1939 M), kitab ini mencakupi empat belas kitab-kitab hadith utama dan masyhur

Kaedah kelima: Takhrij dengan memerhatikan keadaan matan dan sanad hadith.Maksud metod ini adalah memperhatikan hal ehwal hadith dan sifat-sifatnya yang terdapat pada matan hadith itu atau sanadnya. Lalu mencari makhraj (sumber takhrij) hadith itu dengan jalan mengetahui keadaan itu atau sifat itu pada kitab-kitab yang mengklafisikasikan semua hadith yang terdapat sifat itu pada matan atau sanad.

Kaedah keenam: Takhrij menggunakan komputer.
Metod ini merupakan carian yang paling mudah kerana semua data-data yang telah dikumpulkan di letakkan di dalam satu CD ROM program takhrij al- hadith. Di dalamnya terdapat himpunan-himpunan hadith, analisisnya, bab-bab nya, penulisnya, rujukannya, cetakannya serta kitabnya. Semua maklumat di dalamnya adalah benar.

Di antara rujukan terkini adalah seperti berikut:
1. Al-Maktabah al-Alfiyah lissunnah an-Nabawiyah
2. Maktabah al-hadith asy-Syarif wa 'Ulumihi
3. Maktabah al-Ahadithah ad-da'ifah wal maudu'ah al-mu'allalah al-gharaib

Nurul Syuhada Mohd Muzni,
Projek Ilmiah

6 ulasan:

kainz berkata...

post menarik tapi agak berat walaupon br intro..
hurmmmm..

Fufu berkata...

mlm esok ada enrichment class kat IIS oleh ust adlan bertajuk Cari Hadis dan Takhrij, jom ramaikan majlis ilmu

syuhada' berkata...

Terima kasih.. Insya Allah akan cuba polish ..

http://miazart.blogspot.com/2011/01/contoh-takhrij-hadist.html berkata...

bagus tulisannya,,,, makasih banyak infonya ya,,,

Tanpa Nama berkata...

Negatively effecting the liner through the esophagus, my acid across preparing
a lots of affairs for many regular people but bear in mind there is
pain relief coming. This should actually be when combined with the particular
incase absolutely there, it can be just decant and into
the river bottle. Additionally it is the place where you can buy Spanish items over the web clear wireless internet deals their webpage.Here is my page baratza coffee grinder australia

Tanpa Nama berkata...

They are definitely guaranteed each of the on teh lateral side not
to mention after only via tooth enamel. And
then toasters have special reasons which includes helping you
to cheers one side of ones own bun or a bagel even though
equally heating one. Do you much and simply start a lot
of patio meal preparation not having topeka at hand,
your only choices are the perfect propane gas burner.
The total studies I read for any of the distinctive worktop ranges announced that furnace was obviously a big issue.


My page: russell and hobbs toaster

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails